آزمون بافت‌شناسی

آشنایی با آزمون

علم بافت‌‌شناسی (Histology)، بخشی از علم تشریح است که هدف از آن، بررسی ریزساختار اندام‌های مختلف بدن موجودات زنده است. به طور کلی، بافت‌شناسی با هدف جایگزینی و ترمیم قسمت آسیب‌دیده در بدن به بررسی نحوه رشد آزمایشگاهی مولکول‌ها و سلول‌ها در یک بافت یا عضو می‌پردازد. آزمایشگاه بافت‌شناسی این شرکت با استفاده از دستگاه‌های بافت‌شناسی مجهز، تمامی مراحل تکنیکی نمونه‌های بافتی را از ابتدا تا آماده‌سازی لام که شامل مراحل ثبوت نمونه‌های بافتی، قالب‌گیری، برش با میکروتوم، رنگ‌آمیزی و بعد از آن بررسی‌های فنی زیر میکروسکوپ است، مهیا نموده است. در این آزمایشگاه، امکان انجام روش‌های متنوع هیستوتکنیک برای تهیه برش‌های پارافینی و نیز انواع رنگ‌آمیزی‌های عمومی و اختصاصی جهت مطالعات پژوهشی وجود دارد.

هدف از انجام آزمون

خدمات بافت‌‌شناسی این شرکت با هدف بررسی مداخله‌های زیستی روی اندام‌های‌ مختلف حیوانات و انسان، و بررسی ریزساختار داربست‌های مهندسی شده در حضور و یا عدم حضور سلول درنظر گرفته‌‌شده است.

خدمات قابل ارائه

  • تهیه اسلایس­ با ضخامت مورد نیاز از بافت مورد مطالعه
  • رنگ‌آميزی جهت خوانش ميكروسكوپ نوری
  • تهيه برش پارافينی روی لام plus
  • تهيه برش پارافينی روی لام معمولي
  • رنگ‌آميزی‌های اختصاصی از جمله MT ،H&E ،TB برای بررسی با میکروسکوپ نوری
  • آماده‌سازی نمونه برای ميكروسكوپ الكترونی روبشی (SEM)
فهرست