آزمون باکتری

آشنایی با آزمون

دسته‌ای از ترکیبات شیمیایی که با اثر بر باکتری موجب مرگ آن می‌شوند، در علم پزشکی به ترکیبات باکتری‌کش یا ترکیبات با ویژگی ضدباکتری معروف هستند. این مواد می‌توانند کوچک‌مولکول یا درشت‌مولکول باشند. انواع آنتی‌بیوتیک‌ها و بسپارهای با بار الکتریکی مثبت مانند کیتوسان از جمله مهم‌ترین ترکیبات باکتری‌کش می‌باشند. به منظور بررسی میزان ویژگی ضدباکتری یک ترکیب شیمیایی معمولاً از دو آزمون کمترین غلظت مهارکنندگی (MIC) و کمترین غلظت باکتری‌کشی (MBC) استفاده می‌شود.  آزمون‌های بررسی ویژگی ضدباکتری (MIC و MBC) از مهم‌ترین و پرکاربردترین آزمون‌های علم میکروبیولوژی محسوب می‌شوند. در آزمون MIC، کمترین غلظتی از یک ترکیب با ویژگی ضدباکتری که می‌تواند رشد باکتری را در محیط آزمایشگاهی مهار کند، اندازه‌گیری می‌شود؛ در حالی که منظور از MBC، کمترین غلظتی از یک ماده است که باکتری‌ها را از بین می‌برد. این شرکت مفتخر است، خدمات یادشده را برای طیف گسترده‌ای از باکتری‌های گرم مثبت و منفی توسط نیروی انسانی متخصص در اختیار پژوهشگران و صنعت‌گران محترم قرار دهد.

هدف از انجام آزمون

این آزمون با هدف سنجش میزان ویژگی ضدباکتری مواد مختلف و تعیین غلظت بهینه مواد و داروهای ضدباکتری در یک پژوهش علمی یا بالینی انجام می‌شود.

خدمات قابل ارائه

در این شرکت، خدمات زیر به عنوان آزمون‌های بررسی ویژگی ضدباکتری مواد قابل ارائه است:

  • تعیین کیفی میزان فعالیت ضدباکتری با آزمون هاله و دیسک دیفیوژن
  • بررسی اثربخشی مواد ضدباکتری برای جلوگیری از رشد باکتری با کشت باکتری در پلیت و رقت‌سازی در لوله
  • تعیین کمی ویژگی ضدباکتری با استفاده از روش فلاسک چرخان
فهرست