1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. آلژینات
  10. /
  11. سدیم آلژینات سولفات

سدیم آلژینات سولفات

کد محصول

موجودیحجم نمونهدرجه استخلافتوضیحات محصولقیمت (تومان)

101313.1

موجود1 گرم2/0مناسب برای کشت سلول

630،000

101313.5موجود5 گرم2/0مناسب برای کشت سلول

1،150،000

101314.1

موجود1 گرم5/0مناسب برای کشت سلول680،000
101314.5موجود5 گرم5/0مناسب برای کشت سلول

1،220،000

101315.1

موجود1 گرم9/0مناسب برای کشت سلول695،000

101315.5

موجود5 گرم9/0مناسب برای کشت سلول

1،290،000

101310.1موجود1 گرم2/0مناسب برای سنتز

530،000

101310.5

موجود5 گرم2/0مناسب برای سنتز1،030،000

101311.1

موجود1 گرم5/0مناسب برای سنتز

580،000

101311.5موجود5 گرم5/0مناسب برای سنتز

1،110،000

101312.1

موجود1 گرم9/0مناسب برای سنتز630،000
101312.5موجود5 گرم9/0مناسب برای سنتز

1،180،000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست