1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. کیتوسان
  10. /
  11. کربوکسی‌متیل کیتوسان

کربوکسی‌متیل کیتوسان

کد محصول

موجودیحجم نمونهتوضیحات محصول

قیمت (تومان)

306300.1

موجود1 گرمدرجه استخلاف دلخواه900،000

306300.5

موجود

5 گرم

درجه استخلاف دلخواه

2،300،000

306300.10موجود10 گرمدرجه استخلاف دلخواه

4،100،000

 

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست